Ogres novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir Ogres novada sporta centrs (Sporta centrs), kurā tiek realizētas 12 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas – vieglatlētikā, futbolā, orientēšanās sportā, handbolā, mākslas vingrošanā, svarcelšanā un smaiļošanā. 

***
Mācību maksas

Vecāku mācību maksa ir noteikta saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu Nr. 22 (skatīt) „Mācību maksa Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksa par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem”.  

Uz iesnieguma pamata, var tikt piemērota mācību maksas atlaide. Ar nosacījumiem atlaides piemērošanai var iepazīties  Sporta centra 30.08.2022. iekšējos noteikumos Nr.1-7/4 “Par mācību maksas kārtību Ogres novada sporta centrā” (skatīt)

1.pielikums – Iesniegums par atbrīvošanu 50% apmērā no mācību maksas.
2.pielikums – Iesniegums par atbrīvošanu 100% apmērā no mācību maksas.

Maksājumus var veikt ar pārskaitījumu internetbankā, bankas filiālēs vai pastā – 
ar 2019.gada 1.septembri ir mainījies bankas konts:

Ogres novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000024455
AS SEB Banka , kods UNLALV2X
Konts Nr. LV45UNLA0050023262193

Samaksu var veikt arī skaidrā naudā Ogres novada pašvaldības kasē – Brīvības ielā 33, 1.stāvā.

Veicot maksājumu maksājuma mērķī, lūdzu, norādīt:
Sporta centrs, līguma nr., audzēkņa vārds, uzvārds, mācību maksa.

Attaisnojuma dokumentus par vecāku iemaksātajām mācību maksām ir iespējams iekļaut attaisnotajos izdevumos, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

***
Sporta centra administrācijas darbinieku atrašanās vieta – Jaunogres prospekts 2. (Šautuves ēka)

Ogres novada sporta centra direktores vietniece administratīvajā darbā: 25415920
Dežurants Skolas ielā 12 (Sporta zāle): 65023777 
Dežurants Skolas ielā 21 (Sporta halle): 65044150

Darba laiks:
– pirmdienā, trešdienā, ceturtdienā no plkst. 8:30 līdz 17:00;
– otrdienā no plkst. 8:30 līdz 18:00;
– piektdienā no plkst. 8:30 līdz 16:00;
– pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 – 13:30.